Reklamacje i zwroty

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany
Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art.
556-576 Kodeksu Cywilnego).
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
a. pisemnie na adres: INFOMECH Janusz Mizera energoklima mocnaklima ul.
Żytnia 19, 37-403 Pysznica
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@mocnaklima.pl

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
a. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności
rodzaju i daty wystąpienia wady;
b. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży
lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
oraz
c. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy
rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu
poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność
reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący
konsumentem wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi zażądał wymiany rzeczy lub
usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą
cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w
terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć
Produkt wadliwy na adres INFOMECH Janusz Mizera energoklima mocnaklima ul.
Żytnia 19, 37-403 Pysznica. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt
dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub
sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie
utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w
którym Produkt się znajduje.
7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami kontakt@mocnaklima.pl jesli masz pytania odnośnie zwrotów i reklamacji.

Brak produktów w koszyku.